Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a millorar l'experiencia de navegació. Al continuar navegant entenem que s'accepta la nostra política de cookies. Acceptar

PRESENTACIÓ DE L’ESTUDI DE MOBILITAT SOSTENIBLE (EMUS) DE VILABELLA

RECOLLIDA DE PROPOSTES A L’ESTUDI DE MOBILITAT SOSTENIBLE (EMUS) DE VILABELLA

 

L’Ajuntament de Vilabella, el passat dimarts 16 de novembre, per iniciar un procés de participació ciutadana, va celebrar una reunió informativa amb els veïns per presentar el nou Pla de Mobilitat Urbana que s’ha redactat.

A fi de facilitar la consulta pública el Pla estarà a disposició de tothom a la pàgina web de l’ajuntament (teniu l'enllaç a sota d'aquest text) i hi haurà una còpia impresa per poder consultar a les oficines de l’Ajuntament, des del 24 de novembre fins el 10 de desembre de 2021, en horari d’oficina.

Els suggeriments que vulguin formular les persones interessades a participar en aquest procés es poden presentar telemàticament (aj.vilabella@altanet.org) o bé, mitjançant la seva presentació al registre de l'ajuntament, fent constar que es tracta d'un suggeriment al Pla de Mobilitat Urbana.

ANUNCI DE CONSULTA PÚBLICA DE LA 10a MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM DE VILABELLA

ANUNCI DE LA DESENA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM DE VILABELLA Justificació La proposta de la 10a. Modificació Puntual del POUM té per objecte repensar la viabilitat del polígon d’actuació PAU-14, per tal de no afectar l’edificació que hi ha actualment a l’àmbit i fer possible la seva conservació tal i com es troba en l’actualitat, incorporant les obres necessàries per la seva posada en funcionament donant compliment a la normativa corresponent, per mantenir el patrimoni industrial del municipi. I a tal efecte, en compliment de l'article 66 bis de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, formula una consulta pública a través d'aquest portal web, que romandrà oberta durant el termini d’1 mes. Transcorregut aquest termini, s'examinaran tots els suggeriments, per tal de valorar la seva possible incorporació al nou pla general. La consulta pública estarà oberta des del 22 de novembre fins el 21 de desembre de 2021, i, a fi de facilitar la participació en la consulta pública, es facilita la següent informació: Destinataris de la consulta i oportunitats de participar Aquesta consulta es dirigeix a les persones físiques o jurídiques i és una invitació a la participació dels que, d'una manera constructiva, vulguin aportar idees i suggeriments. Conclòs aquest termini de consultes, que necessàriament ha de ser breu, per tal de no estendre innecessàriament un procés ja de per si, molt costós en temps i en tramitació, la ciutadania tindrà una nova oportunitat de participació durant el procés d'exposició pública de l’aprovació inicial del projecte de la 10a modificació del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Vilabella, que es prolongarà durant 45 dies hàbils, més endavant. Forma de presentació dels suggeriments Els suggeriments que vulguin formular les persones interessades a participar en aquest procés es poden presentar telemàticament o bé, mitjançant la seva presentació al registre de l'ajuntament, fent constar que es tracta d'un suggeriment a la 10a modificació del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Vilabella. Els suggeriments poden anar signades o ser anònimes, si bé, en tots dos casos es prega que assenyalin el sexe, edat i si es tracta de persones residents a la localitat. Objecte de consulta i contingut dels suggeriments En tractar-se d'una consulta prèvia relativa 10a modificació del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Vilabella, repensar la viabilitat del polígon d’actuació PAU-14 per tal de no afectar l’edificació que hi ha actualment a l’àmbit i fer possible la seva conservació tal i com es troba en l’actualitat, els suggeriments han de referir-se a temes d'interès comú, relacionats en l'àmbit municipal d'aquest terme municipal. Les aportacions relatives a temes de caràcter personal poden ser ateses en altres fases de la tramitació de la modificació, però no són objecte d'aquest període de consultes. Objectius de la modificació En data 11 d’octubre de 2006, es va aprovar definitivament el POUM de Vilabella, quedant pendent la seva publicació, a la presentació d’un text refós, que fou aprovat en data 24 de maig de 2007, publicant-se al DOGC número 4982 de data 5 d’octubre de 2007. El polígon d’actuació urbanística que proposa el POUM planteja un aprofitament del sòl en base a una edificació en alçada. La propietat considera que ara és el moment de repensar aquest polígon d’actuació i que és més convenient conservar l’edificació actual i la seva volumetria, realitzant les tasques pertinents per recuperar la integritat de les edificacions en condicions de seguretat i higiene adequades i normatives d’aplicació (CTE, RITE, etc.). Així, els criteris d’actuació previstos per mantenir els tres volums que composen l’antiga fàbrica Daypa passen per valorar les tècniques constructives utilitzades en l’edifici i les potencialitats dels espais existents, així com també es valora el passat de l’edificació com a centre productiu de rellevància en el passat recent de la població de Vilabella. Altrament, també es qüestiona i es posa en crisi la cessió de sòl per a destinarlo al Sistema de Parcs i Jardins, ja que no es tracta d’una zona adequada, tant per la situació d’aquesta com per la superfície insuficient que té i per aquests dos motius: 1. Les dimensions i la morfologia que proposa l’actual zonificació del POUM no poden tenir la consideració de zona verda. 2. La vialitat ja es garanteix amb la proposta de cessions del PAU4, ja que l’edifici actual ja té una alineació consolidada amb els edificis de l’entorn. Justificació de la necessitat de la iniciativa, i l’oportunitat i la conveniència, amb relació als interessos públics i privats concurrents. (art. 97.1 del DL 1/2010) • Conservar la volumetria consolidada. • Incentivar la rehabilitació del nucli antic. • Posar en valor el patrimoni industrial del municipi. • No increment del sostre edificable.

 

Vilabella, 18 de novembre de 2021 

A l'enllaç podeu consultar la proposta

 

CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA A L’ELABORACIÓ DEL PROJECTE D’ ORDENANÇA DE CONVIVÈNCIA CIUTADANA I DEL BON ÚS DELS ESPAIS PÚBLICS DE VILABELLA

 

Justificació

L'article 129.5 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPAC) possibilita, en aplicació del principi de transparència, la participació activa dels potencials destinataris en l’elaboració de les normes. A aquest efecte, l'article 133 del mateix text normatiu regula la participació dels ciutadans en el procediment d'elaboració de les normes amb rang de llei i reglaments establint que, amb caràcter previ a l’elaboració del projecte o avantprojecte de llei o de reglament s'ha de substanciar una consulta pública a través del portal web de l’Administració competent, en la qual s’ha de demanar l’opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectades per la futura norma sobre els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa, la necessitat i oportunitat de la seva aprovació, els objectius de la norma i les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores.

Per donar compliment al que disposen aquests articles, es procedeix a substanciar una consulta pública a través del portal web, que romandrà oberta durant el termini de 8 dies. Transcorregut aquest termini, s'examinaran tots els suggeriments, per tal de valorar la seva possible incorporació al nou pla general.

La consulta pública estarà oberta des del 6 d’octubre de 2021 fins 13 d’octubre de 2021, i, a fi de facilitar la participació en la consulta pública, es facilita la següent informació:

Destinataris de la consulta i oportunitats de participar

Aquesta consulta es dirigeix a les persones físiques o jurídiques i és una invitació a la participació dels que, d'una manera constructiva, vulguin aportar idees i suggeriments.

Forma de presentació dels suggeriments

Els suggeriments que vulguin formular les persones interessades a participar en aquest procés es poden presentar telemàticament o bé, mitjançant la seva presentació al registre de l'ajuntament, fent constar que es tracta d'un suggeriment  a  l’ordenança de convivència i del bon ús dels espais públics de Vilabella.

Problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa:

En el marc d'una societat culturalment diversa i econòmicament desequilibrada amb canvis permanents, importants moviments migratoris i noves i preocupants formes d'exclusió, entenem la convivència, no com la simple coexistència, sinó com la necessària relació entre persones basada en xarxes de sentit compartit.

Dit això, la realitat legal analitzada ens porta a concloure que, si bé hi ha un àmbit de la legislació vigent regulador de les manifestacions antisocials transcendents suscitadores de diligències judicials, hi ha també una franja de conductes que atempten contra el civisme i que, pel fet de ser menors, d’acord amb el principi de mínima intervenció del dret penal en queden excloses, malgrat que no deixen de ser objecte d’alarma, queixa i rebuig per la ciutadania.

Aquesta franja de conductes s’ha copsat i en resulta que es troba bàsicament relacionada amb el dret a no haver de suportar situacions d’incomoditat, de risc o de perill injustament causades, ni accions o omissions que atemptin contra la dignitat, intimitat o el benestar, i amb el dret a utilitzar i gaudir dels espais públics, serveis públics i equipaments municipals en òptimes condicions.

Necessitat i oportunitat de la seva aprovació:

Actualment, a Vilabella no hi ha cap ordenança de convivència ciutadana i del bon ús dels espais públics.

Es considera procedent l’elaboració d’una Ordenança capaç d’afrontar de manera efectiva totes aquelles situacions que poden afectar o alterar la convivència, i d’adaptar-se a la legislació sectorial més recent, objectivant i simplificant, en tot cas, el règim d’intervenció administrativa.

Objectius de la norma:

L’Ajuntament de Vilabella, mitjançant aquesta ordenança pretén establir un clima de civisme i convivència social que fomenti les relacions solidàries, tolerants i respectuoses entre la ciutadania, siguin veïns o veïnes del municipi o visitants, així com el dret a utilitzar i gaudir dels espais públics, serveis públics i equipaments municipals en òptimes condicions, atès la seva condició de lloc de trobada. I tot això, essent conscients que, per assolir-ho, no n’hi ha prou amb l’exercici de la potestat sancionadora per part de l’autoritat municipal, sinó que cal també desenvolupar una correcta activitat preventiva i formativa.

Concretament els objectius de la norma són els següents:

1. Regular  els principis generals de civisme i convivència ciutadana, garantint els drets i deures de la ciutadania, la protecció dels menors d’edat i les mesures per fomentar el civisme i la convivència.

2. .Establir les normes de conducta prohibides a l’espai públic, segons atemptin contra la dignitat de les persones, tals com el menyspreu i la discriminació, els insults i les baralles, la mendicitat, l’oferiment i la demanda de serveis sexuals o la pràctica del nudisme; segons consisteixin en fer un ús inadequat de l’espai públic, tals com els grafits, pintades i altres expressions gràfiques, els jocs, les juguesques, les necessitats fisiològiques o el consum i la venda de begudes alcohòliques; o segons consisteixin en fer un ús impropi de l’espai públic, dels serveis públics i equipaments municipals, del mobiliari urbà i dels parcs, jardins i resta d’espais verds.

3.  Identificar les situacions particulars de molèsties per sorolls a l’espai públic que poden pertorbar el descans i la tranquil·litat del veïnat i de molèsties en les relacions de veïnatge.

4. Donar prioritat a les mesures municipals consistents en la mediació i resolució de conflictes entre la ciutadania com a eina bàsica per a una societat dialogant i més cohesionada.

5. Promoure l’acció educativa com a instrument de consciència cívica i social.

6. Fixar el règim sancionador, tipificant les infraccions i sancions procediment de l’ordenança.

 

Possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores:

Com sigui que l’objectiu és principalment establir les condicions necessàries per a garantir que l’espai públic del municipi sigui un lloc de civisme i convivència, es considera que la solució ha de ser necessàriament normativa, perquè només amb l’exercici de la potestat reglamentària es poden preveure tots aquells aspectes de transcendència pública i assolir els principis de bona regulació previstos a l’article 129 de la LPAC.

En aquest sentit, la deguda seguretat jurídica i objectivitat que és exigible a l’Administració obliga a recollir el règim jurídic general en una norma que abasti, partint dels drets reconeguts a la ciutadania, els deures de respecte en el seu exercici, els béns jurídics protegits, les normes de conducta i les sancions aplicables a aquelles que puguin pertorbar, lesionar o deteriorar tan la mateixa convivència ciutadana, com els espais públics, serveis públics o equipaments municipals; així com també, la resta de polítiques de civisme, entre d’altres, eductives, campanyes de comunicació i difusió o les mesures de mediació entre particulars.

SARAU DE TARDOR 2021

L'AJUNTAMENT INFORMA: CANVI EN ELS SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS

Avis modificació Festa Major 2021

Reunió informativa sobre els tràmits online amb l'administració

Us adjuntem el cartell de la jornada que es durà ha terme a l’Ajutament de Vilabella, el proper dia 15 de juliol de 2021, adreçada a entitats, associacions i empreses, referent a l'administració electrònica. (ACTIO, eFact, eNotum, entre d'altres).

 

Preguem confirmeu assistència.

PISCINA DE VILABELLA

REVETLLA DE SANT JOAN A VILABELLA

ENQUESTA A LA JOVENTUT VILABELLENCA

Us passem l’enllaç per tal que pugueu participar i fer-ne difusió de l’enquesta que proposa el Consell comarcal dins del marc de l’elaboració dels plans de joventut.

Link enquesta: https://forms.gle/qqciQd1usG39SDj56.

INFORMACIÓ SERVEI DE RODALIES DE RENFE: SERVEI ALTERNATIU PER CARRETERA PER OBRES EN LA LìNIA SANT VICENS DE CALDERS-PICAMOIXONS LA PLANA. 19 D'ABRIL AL 24 DE MAIG

Us adjuntem el document amb els horaris i alternatives.

L'AJUNTAMENT DE VILABELLA INFORMA: CONTROL SOBRE EL CONSUM D'AIGUA

Mesures per a la contenció de la COVID-19 aplicables a partir del 7 de gener a Catalunya

Presa de possessió del nou Jutge de Pau

L'Ajuntament de Vilabella us desitja un bon Nadal i molta sort, força i salut per a tothom

Dia internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones 25-11-2020

Presentació de la jornada per part de l'Institut Català de les Dones.

 http://dones.gencat.cat/ca/ambits/violencia_masclista/dia-eliminacio-violencia-contra-dones/

El 25 de novembre va ser declarat Dia internacional contra la violència de gènere durant el primer Encuentro Feminista de Latinoamérica y del Caribe celebrat a Bogotà (Colòmbia) l'any 1981.

En aquesta trobada, les dones van denunciar la violència de gènere en l'àmbit domèstic i la violació i l'assetjament sexual en l'àmbit dels governs, incloent-hi la tortura i els abusos que patien moltes presoneres polítiques. 

Es va escollir aquest dia per commemorar el violent assassinat de les germanes i activistes polítiques Minerva, Patria i Maria Teresa Mirabal, van ser assassinades per la policia secreta del dictador Rafael Trujillo a la República Dominicana mentre anaven a Puerto Plata a visitar els seus marits empresonats el 25 de novembre de 1960. Els seus cadàvers destrossats van aparèixer al fons d'un barranc. Adela (Dedé) Mirabal va ser l’única germana que va sobreviure i va morir el 2014 a Bèlgica als 88 anys. Per al moviment popular i feminista de la República Dominicana, històricament, aquestes dones han simbolitzat la lluita i la resistència. El 1999, l'ONU va donar caràcter oficial a aquesta data.

Cada any, amb motiu d'aquest dia senyalat, la Generalitat de Catalunya, les Diputacions de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, l’Ajuntament de Barcelona, la Federació de Municipis de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis  i la Delegación del Gobierno a Catalunya, consensuem un manifest per a commemorar i visibilitzar aquesta data i tot el que representa.

En el manifest d’enguany diem que “el temps s’ha esgotat per als agressors masclistes” i que “el rebuig social contra les violències masclistes és cada cop més fort”. Es reconeix que “mai abans hi havia hagut una implicació tan extensa i conscient respecte les violències masclistes. I és que, els darrers mesos han estat absolutament durs per a les dones i criatures que viuen en situacions de violència com, segurament, ho seran els mesos que vindran, mentre duri la pandèmia”. I ens dirigim als homes “que esteu en contra d’aquestes violències i sabeu que un dels vostres amics, familiars, coneguts les exerceixen: és hora que us en feu responsables i hi intervingueu”. El document acaba adreçant-se als agressors, “als agressors, un recordatori: no hi haurà espai per a la impunitat”.

El mateix dia 25 de novembre convoquem a tota la ciutadania a fer a les 12.00 h del migdia un minut de silenci en els espais que la situació de pandèmia permeti.

Us adjuntem el manisfest en format PDF

Comunicat per la incidència en el subministrament de l'aigua 23-11-2020

Avaria en el subministrament d'aigua 22-11-2020

ANUNCI: LLOGUER DEL PIS DE L’AJUNTAMENT UBICAT AL C/ SANT ANTONI, 2B

ANUNCI: LLOGUER DEL PIS DE L’AJUNTAMENT UBICAT AL C/ SANT ANTONI, 2B

Per acord de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Vilabella de data 3 de novembre de 2020, es va aprovar el plec de clàusules administratives particulars per la contractació de l'arrendament del pis ubicat al carrer Sant antoni 2B. S'efectua anunci de la convocatòria de licitació, de tramitació ordinària, mitjançant procediment de presentació de l'oferta més alta, per l'adjudicació del contracte, d'acord amb les dades que s'adjunten en el document en format PDF adjunt a aquest anunci.

Recomanacions per a fer les visites al cementiri

Millores en el subministrament d’aigua potable a Vilabella

Us informem que ja s’ha posat en funcionament el nou dipòsit d’aigua potable. L’objectiu ha estat deixar d’utilitzar l’antic dipòsit d’alçada, situat al campanar de l’antiga església i que presentava certes deficiències per un de nou, fora del centre de la vila, el qual dotarà al poble de l’aigua necessària per cada casa.

Aquest tanc elevat s’ha instal·lat just al costat de l’actual dipòsit d’emmagatzematge i regulació del Terra Blanc.

La nova instal·lació té una capacitat de 95.000 litres i permetrà garantir l’abastiment d’aigua tant a l’hivern com a l’estiu, l’època de major consum,. Està situat en la cota de nivell 250 m i s’alça 26 metres per damunt d’aquesta.

A banda del propi tanc, que és d’acer inoxidable, s’han construït una caseta pel nou sistema de bombament i s’ha dotat a la instal·lació dels serveis necessaris per seu correcte funcionament (canonades, electrificació, etc.) i també d’un sistema de potabilització electrònic gestionat via wifi.

El pressupost d’adjudicació ha estat de 433.090,85 € IVA inclòs i ha comptat amb el suport de l’Agencia Catalana de l’Aigua amb una subvenció de 247.207,03 €

Diada Nacional de Catalunya

Què uneix al poble?

Els exercits?  l'or? les banderes?

No , son  les històries.

No hi ha res més poderós al món que una bona història.

Ningú pot aturar-la. Cap enemic la pot vèncer.

Els pobles que tenen bones histories per explicar són els que perviuen.

Respectar els senyals de trànsit: consciència individual i compromís col.lectiu per una bona convivència a Vilabella

 

Benvolguts veïns i veïnes

Us informem que l’Ajuntament de Vilabella, en data 4 d’octubre de 2011 va signar un conveni amb el Servei Català de Trànsit sobre l’assumpció de les facultats de denúncia i sanció per infraccions a normes de circulació en vies urbanes.

Aquest conveni té per objecte regular els termes de col·laboració en matèria d’infraccions de normes de circulació, el Cos de Mossos d’Esquadra assumeixen la facultat de denúncia per infraccions i és deleguen les competències sancionadores de l’alcalde en vies urbanes al Delegat territorial del Govern de la Generalitat a Tarragona.

info-vilabella nº1 agost 2020

Benvolguts veïns i veïnes:

Amb la voluntat de mantenir-vos informats en tot moment de les qüestions de la Vila, neix el butlletí Info-Vilabella, en l'enllaç adjunt el teniu en format pdf. i també el distribuïm per les vostres llars.

Salutacions i molta força!

L'Equip de govern de l'Ajuntament de Vilabella

INFORMACIÓ COVID19: ÚS OBLIGATORI DE LA MASCARETA

 

Ús obligatori de la mascareta

En la via pública, espais a l'aire lliure i en qualsevol espai tancat d'ús públic

Les persones de més de 6 anys estan obligades a l’ús de la mascareta en la via pública, espais a l'aire lliure i en qualsevol espai tancat d'ús públic i que es trobi obert al públic, amb independència del manteniment de la distància física de seguretat. La mesura es pren per evitar el contagi i la propagació de la COVID-19.

La detecció de diversos brots i l’increment de nous casos obliga a reforçar les condicions d’ús de les mesures de protecció i, específicament, l’ús de la mascareta.

Les excepcions seguiran sent les mateixes:

 • En cas de dificultat respiratòria que pugui agreujar-se pel seu ús.
 • Persones que ho tinguin contraindicat per raó de salut o discapacitat.
 • Exercici físic esportiu a l'aire lliure.
 • Quan per la pròpia naturalesa de les activitats l'ús de la mascareta resulti incompatible.

Consu

https://web.gencat.cat/ca/activem/preguntes-mes-frequents/salut/

lta les excepcions d'ús de la mascareta

Més informació

 

Quines persones han de fer ús de la mascareta?

Dels 6 anys en endavant és obligatori sempre que no tinguin contraindicació. I dels 3 als 5 anys és recomanable.

No cal que portin la mascareta les persones que:

 • Presenten una malaltia o dificultat respiratòria que pot empitjorar amb l'ús de la mascareta.
 • No són capaces de treure's la mascareta de manera autònoma (sense ajuda) quan ho necessiten.
 • Presenten transtorns o alteracions de la conducta que en fan inviable el seu ús.

 

 

 

 

Quan he de fer ús de la mascareta?

 

En general, l'has d'utilitzar sempre que surtis de casa.

No cal que en facis ús:

 • Durant la pràctica esportiva.
 • Mentre estàs menjant o bevent.
 • Durant les activitats restringides als grups estables de convivència en el marc de les escoles i les activitats de lleure infantil i juvenil.

I en aquestes situacions:

 • A casa: no cal si estàs amb persones amb qui convius habitualment.
 • Al carrer: sí que cal, excepte si estàs fent esport.
 • A la feina: sí que cal, excepte si s'estàs a l'interior d'un despatx propi d'ús individual, amb la porta tancada.
 • Si treballes a l'exterior: Sí que cal, menys si la feina implica la pràctica esportiva o un gran esforç físic (per exemple, alguns treballs relacionats amb la construcció).
 • A la platja: mentre estiguis a la platja en pots prescindir, però l'has d'utilitzar durant el trajecte i en instal·lacions d'ús públic, als lavabos (incloent-hi les cues, si n'hi ha), dutxes o guinguetes.
 • A la piscina o altres instal·lacions aquàtiques (també tipus balneari): l'has de fer servir als vestuaris i a les instal·lacions interiors (vestíbul, passadissos, etc.) i exteriors, però no cal a les zones de bany.
 • En un vehicle particular: no cal si totes les persones ocupants sou convivents.
 • Si et desplaces en patinet elèctric: sí, és necessari.
 • Al teatre o al cinema: sí, també quan es realitzin a l'exterior.
 • Al gimnàs: l'has de portar als vestuaris i a les instal·lacions interiors (vestíbul, passadissos, etc.) i exteriors. No cal durant la pràctica esportiva.
 • A la terrassa o a l'interior d'un bar o restaurant: un cop s'estiguis assegut/da a taula, en pots prescindir. però l'has de portar per anar al lavabo o per anar a pagar o a demanar al taulell.
 • A la biblioteca: Sí, l'has d'utilitzar en tot moment.
 • En activitats educatives i/o lúdiques: l'has de portar, excepte:
  • en activitats en les quals estan definits grups estables de convivència
  • en activitats esportives
  • altres activitats que no es puguin fer amb mascareta com tocar instruments de vent o cantar.
   Caldrà extremar mesures com la ventilació i la distància de seguretat i portar la mascareta a les instal·lacions (vestuaris, passadissos, vestíbuls, ascensors, etc. No caldrà a les aules, zones d'assaig o espais on es realitzin les activitats.
 • Si anem d'excursió: no cal perquè es tracta d'una activitat esportiva.
 • Al transport públic: sí, l'has de portar en tot moment.
 • En un establiment de turisme (hotel, hostal, alberg, etc.): No cal a les habitacions o a la taula durant els àpats però sí a les zones comunes i als ascensors.
 • En un càmping: sí, excepte si estàs dins la pròpia parcel·la, a la piscina o durant els àpats.
 • A la perruqueria o centres d'estètica: sí, te l'has de posar en tot moment.
 • Als establiments comercials: sí, sempre.
 • En un local d'oci: l'has de portar sempre, menys quan estiguis consumint una beguda.
 • En altres tipus d'establiments (bancs, caixes, oficines d'atenció al públic, etc.): sí, l'has de portar en tot moment.

 

Vilabella es troba en la fase 2 de desconfinament.

 

Més informació a https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/ciutadania/desconfinament-progressiu/fase-2-o-intermedia/

En aquesta fase, la limitació horària per passejar, fer esport i sortir amb infants es limita al respecte de la franja destinada als majors de 70 anys. 

Es reprenen parcialment les activitats restringides en la fase I, amb limitacions d’aforament, com ara els restaurants amb servei de taula i les grans superfícies comercials, sense la possibilitat de romandre en zones comunes o recreatives.

S'obren els centres educatius per l'atenció parcial de determinats alumnes, però l'activitat lectiva continuarà sent telemàtica fins a final de curs. 

En l'àmbit cultural, entren en funcionament els cinemes i els teatres, així com els monuments i equipaments culturals, amb el manteniment de mesures de seguretat i d'higiene. 

Reobren també platges i piscines, amb restriccions d'aforament, i en cas de les piscines cal cita prèvia. 

Pel que fa a l'esport, es reprenen els entrenaments en lligues no professionals federades i les competicions esportives. 

Finalment, a la possibilitat d'anar a llocs de culte i assistir a velatoris i enterraments, s'hi suma també la celebració de casaments, amb restriccions pel que fa al nombre de convidats. 

PREINSCRIPCIÓ CURS 2020-2021. LLAR D’INFANTS

PREINSCRIPCIÓ CURS 2020-2021

PREINSCRIPCIÓ CURS 2020-2021. LLAR D’INFANTS

Per tal de reduir la presència de les famílies a l’Ajuntament de Vilabella, es promou l’ús de la sol·licitud en suport informàtic del dia 13 al dia 22 de maig inclosos. S’elimina la necessitat de presentar la sol·licitud i la documentació en paper al centre, i queda substituïda per l’enviament del resguard de la sol·licitud i la documentació necessària, escanejada o fotografiada, mitjançant un correu electrònic a l’ajuntament:
aj.vilabella@altanet.org

De manera excepcional, per als casos en què els sol·licitants no puguin fer la presentació telemàtica, es podrà fer la presentació de sol·licituds assignant una cita prèvia per a l’accés a l’ajuntament dels dies 19 a 22 de maig.

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

– Formulari de sol·licitud (no cal que estigui signat).

– Còpia escanejada o fotografiada del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne o alumna està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

– Còpia escanejada o fotografiada del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o, si el sol·licitant és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

Opció A: Preinscripció a través del full adjunt editable

Un cop complimentat, enviar-lo juntament amb la documentació sol·licitada al correu electrònic aj.vilabella@altanet.org

Opció B: Preinscripció presencial al centre amb cita prèvia (del 19 al 22 de maig)

Cal posar-se en contacte amb l’ajuntament a través del telèfon 977620161 i concretar dia i hora.

CELEBRACIÓ DE LA DIADA DE SANT JORDI A VILABELLA

COVID-19 PREGÜNTES FREQÜENTS SOBRE LES DARRERES RESTRICCIONS EN DATA 01-04-2020

COVID-19 PREGÜNTES FREQÜENTS SOBRE LES DARRERES RESTRICCIONS EN DATA 29-03.2020

AJUNTAMENT DE VILABELLA. BAN :

INFORMACIÓ:TANCAMENT DEL CAP DE VILABELLA

L'AJUNTAMENT DE VILABELLA INFORMA:

Reeixida celebració del Carnaval de Vilabella

Va tenir lloc la tradicional rua pels carrers i després un sopar

A les 5 de la tarda es va donar el tret de sortida a la rua del Carnaval pels carrers del poble, acompanyada de la música i anominació de la xaranga Pat-Xaranga Café, Copa i Puro. Aquesta va comptar amb la participació de molts vilabellencs i vilabellenques que anaven amb disfresses variades, i posteriorment va tenir lloc la cremada del Carnestoltes i un berenar. A la nit, a l'Edifici Multifuncional, va destacar el sopar de carmanyola i música DJ. L'esdeveniment ha estat organitzat pel CAC La Murtrera - Diables de Vilabella; amb la col·laboració de l'Ajuntament de Vilabella i de la Diputació de Tarragona.

29 de febrer de 2020

                                                                                                                                                                                                                   

Festivitat de Sant Antoni Abat

Els actes commemoratius van ser el passat 18 i 19 de gener.

Un any més el nostre poble ha celebrat la festivitat de Sant Antoni Abat amb diversos actes que van ser tot un èxit. En primer lloc el dissabte va tenir lloc, a la sala Multifuncional, l'espectacle "Dins de la panxa del llop", a càrrec de la companyia "De paper". En segon lloc, diumenge 19 de gener, va tenir lloc la missa en honor a Sant Antoni Abat, i a continuació, la tradicional benedicció dels animals. Per últim, durant el mateix dia a la tarda, va tenir lloc un espectacle a càrrec de la cantautora vallenca de 20 anys, Maria Jacobs.

20  de gener de 2020

Consulta pública prèvia a l'ordenança municipal reguladora de la taxa dels serveis de visites guiades turístiques

Aprovació: Ple de data 26/06/2018

Publicació: 28/06/2018

Data d'acabament del període d'informació pública: 19/07/2018

Com participar: presencialment o via electrònica